آخرین پروژه و مشاوره در حال پیاده سازی : پیش بینی شاخص بورس با یادگیری عمیق