نرم افزار تجهیزات پزشکی شامل قسمتهای زیر می باشد:

    • فرم های پایه شامل فرم های کشور و سازنده

    • فرم های بیمارستان شامل فرم های بخشهای بیمارستان، اتاقهای جراحی، اعمال جراحی، برنامه ریزی اتاق جراحی و پرسنل

    • فرم های تجهیزات شامل فرم های گروه ابزار، ابزار، ست جراحی و درخواست خرید

    • فرم های گردش کار شامل بسته بندی ابزار، آغاز استریل، اتمام استریل، انبار استریل، توزیع، تحویل اتاق عمل، بازگشت از اتاق عمل و تغییر وضعیت ابزار

    • گزارش های سیستم شامل گزارشهای لیست کسری اتاق عمل، گزارش گردش ابزار و …

تکنولوژی های مورد استفاده : ASP.Net Windows Forms

تصاویر برگزیده