نرم افزاری حسابداری شامل قسمتهای زیر می باشد:

  • اطلاعات پایه شامل فرم های گروه، کل، معین، تفضیلی ها، مراکز هزینه، بانک، سال مالی، تعطیلات سالانه و دفتر چک

  • عملیات سیستم شامل فرم های ثبت سند، جایگذاری اسناد، تجمیع اسناد و بستن حسابهای سالانه
   دریافت و پرداخت شامل فرم های پرداخت و دریافت نقدی، پرداخت و دریافت جاری شرکا، پرداخت و دریافت حواله، پرداخت و دریافت چک و …

  • انتقال اسناد شامل فرم های انتقال اسناد دریافت و پرداخت های قسمت قبل به حسابداری

  • عملیات خرید شامل فرم های انواع شرکت، شعب بانک، تنخواه گردان و صندوق دار، طرف حساب ها، مالیات بر ارزش افزوده و فاکتورها

  • گزارش های سیستم شامل گزارشهای ترازهای آزمایشی، دفتر روزانه و دفتر چک

  • صورت های مالی شامل گزارشهای ترازنامه، سود و زیان، نسبتهای مالی نقدینگی، سرمایه گزاری، فعالیت و سودآوری

   مجوزها و دسترسیها شامل فرم های گروه کاربران، کاربران، موجودیت و دسترسی گروه کاربران

تکنولوژی های مورد استفاده : ASP.Net Web Forms, Bootstrap, JQuery

تصاویر برگزیده