نرم افزار مدیریت استراتژیک شامل قسمتهای زیر می باشد:

    • فرم های مدیریت سیستم شامل فرم های نقش ها، کاربران، گروهها، واحد سنجش و گروه بندی استراتژی کارکردی

    • فرم های اطلاعات پایه شامل فرم های چشم انداز، ماموریت ها، ارزش ها، قوتها و ضعفها، فرصت ها و تهدیدها، اهداف استراتژیک، استراتژی های کارکردی، برنامه های عملیاتی و سنجه ها

    • فرم های اطلاعات عملکردی

    • گزارش های سیستم

تکنولوژی های مورد استفاده : ASP.Net MVC, Bootstrap, JQuery

تصاویر برگزیده