نمونه ای از پروژه های آماده الگوریتم های حریصانه و ژنتیک شامل موارد زیر می باشد:

  • بهینه سازی با استفاده از الگوریتم های حریصانه مانند تپه نوردی، پرتو محلی و …
  • بهینه سازی با محدودیت و بدون محدودیت با استفاده از الگوریتم ژنتیک
  • بهینه سازی چندهدفه با استفاده از الگوریتم ژنتیک
  • زمانبندی وظایف با استفاده از الگوریتم ژنتیک
  • بهینه سازی مسائل معروفی چون هشت وزیر، فروشنده دوره گرد و … با استفاده از الگوریتم ژنتیک
  • طراحی بهینه سیستم های چندحالته با استفاده از تخصیص افزونگی با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک
  • زمانبندی وظایف در محیط گرید با استفاده از ترکیب الگوریتم های رقابت استعماری و نیروی گرانشی