نمونه ای از پروژه های آماده شبکه های عصبی مصنوعی شامل موارد زیر می باشد:

  • شناسایی توابع غیرخطی با استفاده از شبکه عصبی بازگشتی
  • پیش بینی با استفاده از شبکه عصبی بازگشتی
  • دسته بندی داده های IRIS با استفاده از شبکه عصبی بازگشتی
  • پیش بینی حق بیمه ناشی از صدمات ساختمانی با استفاده از شبکه های عصبی
  • مدلسازی سیستم تصمیم گیر استفاده از تجارت الکترونیکی بوسیله موبایل با بهره گیری از شبکه های عصبی
  • تخمین ارزیابی رضایت شهروندان از خدمات سازمان اتوبوسرانی با استفاده از شبکه های عصبی
  • آموزش مدل امتیاز دهی به مشتریان بانک به منظور بهره مندی از تسهیلات بانکی با استفاده از شبکه های عصبی
  • تخمین ارزیابی رضایت مشتریان از خدمات آنلاین با استفاده از شبکه های عصبی