پیاده سازی مسائل مختلف پردازش تصویر و بینایی ماشین با و بدون استفاده از کتابخانه OpenCV