نمونه ای از پروژه های انجام شده یادگیری ماشین شامل موارد زیر می باشد :

  • دسته بندی با استفاده از قاعده K نزدیکترین همسایه
  • دسته بندی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان
  • طراحی سیستم کنترل کامیون با استفاده از سیستم فازی